6. díl - Kazuistika: Půjčovat pouze na ústní dohodu je hazard


16. 04. 2018  00:09   |   Asociace občanských poraden   |   komentářů (0)

Výchozí situace: OBČANSKOU PORADNU Karviná navštívil zájemce o službu v srpnu 2017. Ke své situaci sdělil, že zapůjčil svému známému v květnu 2017 na základě ústní dohody částku 16500 Kč. Svědkem zápůjčky byl jeho kamarád.

Známi slíbil, že mu dluh co nejdříve zaplatí, avšak do dnešního dne se tak nestalo. Zájemce neví, zda má dlužník nějakou finanční hotovost, ví ale, že si zakoupil osobní automobil a bydlí v bytě v osobním vlastnictví. Domnívá se tedy, že je finančně dobře zajištěn. Také se dozvěděl, že dlužník pravděpodobně podniká.

Zájemce se potřebuje dozvědět, jaké jsou jeho možnosti pro vymožení dluhu po známém.

Intervence:

Uživateli byly poskytnuty informace z Občanského soudního řádu

  • 84

k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak

 

  • 142a

(1) Žalobce, který měl úspěch v řízení o splnění povinnosti, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

  • 172 (1) Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečností uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu žalobci zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu, který platební rozkaz vydal.

(2) Platební rozkaz nelze vydat,                                                                                                  a) není-li znám pobyt žalovaného;                                                                                              b) má-li být platební rozkaz doručen žalovanému do ciziny.

(3) Nevydá-li soud platební rozkaz, nařídí jednání.

  • 173 (1) Platební rozkaz je třeba doručit žalovanému do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno.

(2) Nelze-li platební rozkaz doručit i jen jednomu ze žalovaných, soud jej usnesením zruší v plném rozsahu.

  • 174 (1) Platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku.

(2) Podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání. Opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je však i zde odvolání.

(3) Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne; pro nedostatek odůvodnění nelze odpor odmítnout. Podaný odpor soud odmítne též tehdy, podal-li jej ten, kdo k podání odporu není oprávněn

Dále byl uživatel informován, že dle Přílohy k zákonu č. 549/1991 Sb. Sazebníku poplatků, Položky 1., 1 a.) za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění do částky 20000 Kč se hrdí soudní poplatek 1000 Kč.

www.zbynekmlcoch.cz                                                                                                        Uživateli byl poskytnut vzor Předžalobní upomínky a Návrhu na vydání platebního rozkazu, jež jsou zveřejněny na uvedených webových stránkách.  Bylo mu vysvětleno, jak si má podle poskytnutých vzorů naformulovat vlastní výzvu k uhrazení dluhu a vlastní podání k soudu.                                                                                                                                          

Možnosti řešení:

Na konci konzultace poradkyně s uživatelkou prošla naskýtající se možnosti po jednotlivých krocích:

  • Uživatel může zaslat dlužníkovi ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení na adresu pro doručování výzvu k plnění.
  • V případě, že dluh nebude zaplacen, může se obrátit na Okresní soud v Karviné s návrhem na vydání platebního rozkazu, při podání návrhu je potřebné uhradit soudní poplatek ve výši 1000 Kč.

Prognóza:

Disponuje-li uživatel pouze ústním ujednáním o zápůjčce, může nastat situace, kdy neprokáže existenci dluhu a soud jeho žalobu zamítne. Také může nastat situace, kdy sice soud rozhodne v prospěch uživatele, avšak dlužník nebude mít peněžní prostředky k dobrovolnému zaplacení dlužné částky a nebude proveditelná ani exekuce. (majetek movitý i nemovitý bude veden na jiné osoby).

Zpětná vazba:

Uživatel zašle dlužníkovi (známému) předžalobní upomínku. Podle toho jak na ní zareaguje, se rozhodne o dalším řešení situace. Nebrání se ani podání návrhu na vydání platebního rozkazu k soudu.

Citované zdroje:

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích

www.zbynekmlcoch.czČtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.05019 / Celkový počet hodnoceni 259
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti