Investování do podílových fondů: Past, nebo cesta k bohatství?


02. 12. 2010  01:20   |   BP.com   |   komentářů (9)

Srovnání investičních fondů denominovaných v CZK. Řada lidí má investování spojeno s procesem každodenního sledování nepřeberného množství grafů a čísel, kde se jediná chyba trestá totálním bankrotem. Ač takoví investoři existují, nemusí tomu tak být vždy. Stačí mnohem méně úsilí – vložit peníze do podílového fondu.

Co jsou to podílové fondy

Podílových fondů nabízí finanční sektor nepřeberné množství. Mohou se dělit podle různých faktorů, přičemž tím nejzákladnějším je struktura portfolia, to znamená druh aktiv, do kterých jsou prostředky nashromážděné podílníků investovány. Z tohoto pohledu rozlišujeme tyto základní fondy: ·         Akciové fondy: investice jsou realizovány nákupem akciových titulů na burzách, vysoké výnosy jsou vyváženy velkým rizikem ztráty.   ·         Fondy peněžního trhu: obsahují dluhové cenné papíry s průměrnou splatností do jednoho roku (jako např. státní pokladniční poukázky). Nízkému riziku odpovídá nízká výnosnost.   ·         Dluhopisové fondy: investují do dluhopisů, na rozdíl od fondů peněžního trhu mají tyto cenné papíry delší, několikaletou splatnost. Výnos (a riziko) se odvíjí od typu a emitenta dluhopisu.   ·         Devizové fondy: investují do různých měn, které konvertují dle vývoje směnných kurzů na devizovém trhu.   ·         Nemovitostní fondy: prostředky jsou investovány do nemovitostí nebo cenných papírů, jejichž výnos se od nemovitostního trhu odvíjí.   ·         Komoditní fondy: jsou založeny na spekulacích s cenami komodit (drahé kovy, zemědělské plodiny, technologické suroviny), respektive cenných papírů navázaných na tyto komodit.   ·         Smíšené fondy: smíšené fondy kombinují investice do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií, popřípadě i komodit a nemovitostí. Co se kolísavosti týče, stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými – závidí na typu nakupovaných aktiv a jejich poměru.   ·         Fondy fondů: nakupují podílové listy jiných fondů, převážně ze zahraničí, a investorům tak usnadňují přístup realizovat výnosy díky zahraničním investičním titulům. Výhodou je nižší riziko plynoucí z možného pádu kurzů akcií jednotlivých firem a zároveň to, že podílník nemusí vydávat značné prostředky na analýzy zahraničních trhů. Bystrý čtenář jistě pochopil, že výnos a s ním spojené riziko (výnos je odměnou za riziko) závisí především na charakteristice aktiv, do kterých jsou prostředky fondu investovány. Jiné riziko (a tím pádem i výnos) fond podstupuje při nákupu řeckých státních dluhopisů a jiné zas při investicích do konzervativního zlata. Výnosy se liší nejen mezi typy fondů, ale také v rámci jednotlivých skupin (akcie rychle rostoucích odvětví x akcie energetických kolosů).  S tím si však podílník nemusí dělat hlavu, každý fond má svého správce, který jej prostřednictvím manažerského týmu řídí a snaží se volit nejvhodnější investiční strategii vedoucí k nejvyššímu možnému výnosu. Roční procentní odměna může u některých fondů mnohonásobně převýšit výnosy garantované bankovními produkty.

Rizika

Stačí tedy začít investovat a miliony se povalí? Ne, to neplatí. Tak jako může cena investičního nástroje stoupnout (zisk), může i klesnout (ztráta). Všechny formy investice jsou spojeny s určitým rizikem (druhy rizika: finanční, úrokové, měnové, tržní, inflační, likviditní – o tom příště). Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, to znamená, že nejsou ze zákona pojištěny Fondem pojištění vkladů jako pohledávka z bankovního vkladu tak jako běžné bankovní účty a další vkladové produkty. Pokud není výslovně stanoveno jinak (tzv. garantované neboli zajištěné fondy, kde je dána minimální návratnost či maximální možná ztráta), návratnost vložených prostředků do investičního nástroje není zaručena. To platí i pro předpokládané výnosy fondů. Investor se nesmí nechat ovlivnit ani historickou výnosností, ta při nepříznivé konstelaci neznamená vůbec nic. V případě, že investujete v jiné měně než v CZK, může s vaším dosaženým výnosem výrazně zamávat i fluktuace měnových kurzů při přepočtu na domácí měnu.

Jak začít?

Začínající investor by si měl před schůzkou s investičním poradcem banky – tu rozhodně doporučujeme – rozmyslet tři věci. První a nejdůležitější je, kolik peněz je při daném životním standardu a spotřebním chování schopen a ochoten investovat, a zda jednorázovým nákupem podílu ve fondu, nebo průběžnými (např. měsíčními) odkupy. Zadruhé na jak dlouho je ochoten tyto prostředky postrádat. A za třetí jakou výnosnost od své investice očekává, lépe řečeno jaké riziko a potenciální ztrátu je ochoten nést. V případě, že téměř žádnou (tzv. rizikově averzní investor), může vybírat z celé řady konzervativních zajištěných fondů, u těch je však, jak jsme naznačili, nižší riziko vykoupeno nižším výnosem. Dobrým tipem je rozdělit investici do několika různých fondů, nejlépe takových, které se nevyvíjí stejným směrem. Tak lze riziko ztráty snížit. Na schůzce by vám měl investiční poradce vše důkladně vysvětlit, vyslechnout si ony tři charakteristiky vašeho investičního profilu a na základě toho doporučit několik investiční varianty.

Srovnání vybraných akciových fondů tuzemských bank

V tabulce je uveden výběr otevřených akciových fondů, do kterých je možné investovat. Všechny tyto fondy jsou denominované v české měně. Před investicí se vždy kromě portfolia fondu, očekávaného (avšak negarantovaného!) výnosu rozhodně zamyslete i nad náklady investice - poplatky. Ty jsou totiž u různých bank různé. Kromě ceny podílového listu (cena, za kterou nakoupíte podíl v akciovém fondu, např. investice o objemu 100.000 Kč uskutečněná nákupem sta podílových listů á 1.000 Kč) se u většiny fondů připravte na zaplacení vstupního poplatku (procento z objemu investice). Jak vidno v tabulce, tyto poplatky jsou velmi často odstupňovány podle objemu investovaných prostředků dle pravidla – větší podíl, menší poplatek. Pří částce do 200 tisíc Kč zaplatíte nejvíce v ING (3,80 %), ve Volksbank v nejnižším pásmu (30 až 300 tisíc Kč) o něco méně – 3,75 %. Jediným fondem z našeho srovnání, u kterého není požadován vstupní poplatek, je AXA CEE akciový fond. Zde však zase zaplatíte výstupní poplatek, a sice v případě, že z fondu vystoupíte dříve než za pět let od zaplacení vstupního poplatku. Ostatní banky výstupní poplatek nepožadují. Banky, respektive správci fondu účtují také roční poplatek za obhospodařování a správu fondu. Standardně je pevně daný (nejnižší Volksbank 0,1 %, ostatní okolo 2 %), avšak  v některých případech (KB Akciový fond, ING International Český akciový fond) je zahrnut již v nákupní ceně podílového listu. V České spořitelně a Raiffeisenbank se vám výši poplatku individuálně sdělí investiční poradce.    
Investování - akciové fondy Název Poplatek při nákupu Poplatek při odkupu Správa
ČSOB ČSOB akciový mix 2,5% zdarma 2,0%
Komerční banka KB Akciový 2% zdarma zahrnut v ceně podílového listu*
Česká spořitelna Akciový mix 3%** zdarma individuálně
UniCredit Bank Pioneer  - akciový fond 2%*** zdarma max. 2 %, aktuálně 2 %
Citibank Pioneer - akciový fond 2,5 %**** zdarma max. 2 %, aktuálně 2 %
Volksbank CZ Volksbank Invest 2,75%***** zdarma 0,10%
Raiffeisenbank Český akciový fond 4% zdarma individuálně******
Poštovní spořitelna ČSOB akciový mix 2,5% zdarma 2,0%
ING ING International Český akciový fond 2,9%******* zdarma zahrnut v ceně podílového  listu
AXA Axa CEE akciový fond 0% 0%******** 2%
         
*Ukazatel nákladovosti fondu pro podílníka: 2,21 %
  ** Při pravidelném měsíčním vkladu možnost slevy, stějně tak i při nákupu online.
  *** Nad 500.000 Kč, do 100.000 Kč 3,5 %, 100.000 - 250.000 Kč 3%, 250.000 - 500.000 Kč 2,5 % 
  **** Nad 5 milionů Kč, do 100.000 Kč 2,5%, mezi 2,75%.
  ***** Nad 1 mil Kč, 300.000 - 999.999 Kč 3 %, 30.000 - 299.000 Kč 3,75 %.
****** Náklady, které se hradí z majetku fondu procentní sazbou (poplatek za úschovu CP, odměna depozitáři a správní poplatek): 2,16 %, Náklady hrazené jako pevná částka z majetku fondu (náklady na bankovní audit a ostatní poplatky): 0,10 %, Podfondům může být účtován poplatek za správu v této maximální výši (kromě případné provize  závislé na úspěchu investic): 2,00 %
  ******* Platí nad 1.000.000 Kč, 500 - 199.999 Kč 3,80%, 200.000 - 499.999 Kč 3,50%, 500.000 - 999.999 Kč 3,20 %.
  ******** Po uplynutí 5 let od vstupu. Jinak v prvním roce 5 %; v druhém roce 4 %; ve třetím 3 %; ve čtvrtém 2 % a v pátém 1 %.  
Pozn.: Jedná se o vybrané podílové akciové fondy, prostřednictvím kterých může soukromá osoba u daných bank otevřeně investovat. V nabídce těchto bank jsou i jiné podílové fondy. Zdroj: Produktové nabídky a sazebníky bank. www.bankovnipoplatky.com


Čtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.99205 / Celkový počet hodnoceni 4528
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5

Investování do podílových fondů: Past, nebo cesta k bohatství?

Termiňák je jistější?
No a není nakonec přecejen lepší ten termiňák? Když vidím ta procenta, co se platí za správu apod......
investice a rizika
Všechny investice sebou nesou určité riziko - některé větší, některé menší, ať se nám to líbí nebo n...
Re: Co s penězi?
Roman.....keď sa už prekusavaš tým webom tak si už mohol najst www.gtifx.eu zadaj si tam meno, vypln...
kontakt
Roman.....keď sa už prekusavaš tým webom tak si už mohol najst www.gtifx.eu zadaj si tam meno, vypln...
Co s penězi?
Dobrý den, já jsem přišel k hodně velikým penězům jaký slepý k houslím!!! Zemřel můj biologický otec...
investice
Osobně si myslím, že to může být obojí. Pokud to má být cesta k bohatství, tak musíte mít potřebné z...
investování
To se ale nedá takhle předem odhadnout, nebo jo? To přece vždycky závisí na tom, jak se bude v budou...
o čem to je
V článku není vůbec napsáno,sda je investice do PF past či cesta k bohatství..! Krom toho ani možnos...
Diskutovat


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti